پایگاه خبری صنعت مد

رســــــــانه رسمـــــی و تخصصـــــی صـــنــعـت مـــــد در ایــــــــران

دارای پــــــــروانه انتشــــــــار از وزارت فرهنــــــــگ و ارشاد اســــــــلامی

پایگاه خبری صنعت مد

فرصت طلایی برای کارآفرینان ایرانی جهت حضور در بزرگ‌ترین نمایشگاه تجارت خدمات چین

بزرگ‌ترین نمایشگاه تجارت خدمات چین ۱۱ تا ۱۵ شهریور در شهر پکن برگزار می‌شود. کارآفرینان و علاقمندان به صنعت مد ایران به منظور آشنایی با آخرین تحولات روز جهان و همچنین تعامل با تجار و صنعتگران عرصه بین‌الملل، می‌توانند تا روز چهارشنبه ۱۸ مرداد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. مشروح خبر و چگونگی ثبت نام، در ادامه به نظر خوانندگان ارجمند می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت مد (معرف منتخبین و معتمدین فعال مد ایران)،  نمایشگاه ﺑﯿﻦ‌المللی ﺗﺠﺎرت ﺧﺪﻣﺎت چین (CIFTIS ) که ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﺷﻬﺮ پکن ﺑﺮگزار  می‌شود، یکی از ۳ پلتفرم ﺑﺰرگ نمایشگاهی چین و نخستین و ﺑﺰرگ‌ﺗﺮﯾﻦ نمایشگاه ﺗﺠﺎرت، ﺧﺪﻣﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗی و همچنین ﺗﻨﻬﺎ پلتفرم ﺗﺠﺎری ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت در ﺟﻬﺎن است که ﺗﻤﺎمی ۱۲ ﺷﺎﺧﻪ اصلی ﺧﺪﻣﺎت یعنی ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎری، ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎطی، ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز و ﺧﺪﻣﺎت مهندسی ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮزﯾﻊ، ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزشی، ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿطی، ﺧﺪﻣﺎتﻣﺎلی، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷتی-درﻣﺎنی واﺟﺘﻤﺎعی، ﺧﺪﻣﺎت گردشگری و ﻣﺴﺎﻓﺮتی، ﺧﺪﻣﺎتﺗﻔﺮﯾحی، ﻓﺮﻫنگی و ورزشی، ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ، ﺷﺮکت‌ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮﺧﺪﻣﺎت را در ﺑﺮ می‌گیرد.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ وﯾژه اﯾﻦ روﯾﺪاد، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮگزاری آن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ چین ﺑﻮده و ﺑﯿﺶ از۴۰ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و کمیسیون داﺧلی ﻋﻀﻮ کمیته ﺑﺮگزاری می‌باشند و نمایشگاه ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر چین اﻓﺘﺘﺎح می‌شود.

نمایشگاه مذکور در ﺳﺎل ۲۰۲۲ به رغم ﻣﺤﺪودﯾﺖ‌ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ کرونایی در چین، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از ۱۰ نکته ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر۴۴۶شرکت از ﺑﯿﻦ۵۰۰ شرکت ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن و ﻧﯿﺰ شرکت‌های ﺑﺰرگ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آن است.

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ‌المللی در ﺣﻮزه‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺎت، اﯾﻦ دﻓﺘﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺰام ﻫﯿﺎت‌ﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﺣﻮزه‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺎت در گروه‌ﻫﺎی تخصصی ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺰرگ و ﻣﻮﺛﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎزدﯾﺪ از نمایشگاه، برگزاری ﻧﺸﺴﺖ‌ﻫﺎیB2B، ﺑﺎزدﯾﺪ از مراکز تخصصی و … از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﯿﺎت است کﻪ پس از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﺑﺮ اﺳﺎس رﺳﺘﻪ‌ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی و اﻋﻼم می‌شود.

ﻻزم ﺑﻪ ذکر اﺳﺖ که ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﻫﺮ گروه تخصصی و اﺧﺘﺼﺎص ﺧﺪﻣﺎت وﯾژه ﺻﺪور وﯾﺰا از ﺳﻮی ﺳﻔﺎرت چین در ﺗﻬﺮان ﺑﺮای اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻫﯿﺎت، ﺣﺪاکثر زﻣﺎن ﺑﺮای اﻋﻼم آﻣﺎدگی ﺗﺎ روز چهارشنبه ۱۸/۵/۱۴۰۲ است و اوﻟﻮﯾﺖ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ می‌شود.

افراد علاقمند می‌توانند با ﺷﺮکﺖ ﺳﻮرﯾﻦ سپهر ﺷﺮق و از طریق تماس با ۰۲۱-۹۱۰۱۰۹۲۶،۰۵۱-۳۸۳۳۱۰۰۲و۰۹۱۵۹۱۵۰۰۸۶ به عنوانﻣﺠﺮی اﻋﺰام ﻫﯿﺎت مذکور یا آﻗﺎی ولی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان و ﻣﺪﯾﺮ اجرایی ﻫﯿﺎت به شماره تماس ۰۲۱- ۲۲۶۶۴۰۸۴ و ۰۹۳۷۲۱۹۸۶۱۹ تماس حاصل فرمایند.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *