پایگاه خبری صنعت مد

رســــــــانه رسمـــــی و تخصصـــــی صـــنــعـت مـــــد در ایــــــــران

دارای پــــــــروانه انتشــــــــار از وزارت فرهنــــــــگ و ارشاد اســــــــلامی

پایگاه خبری صنعت مد

نساجی

طنین زنگ خطر برای طرح‌ و برند فرش‌های ایران

دکتر بیژن اربابی، عضو هیات علمی گروه فرش دانشگاه هنر شرایط بازار فرش ایرانی در جهان را بسیار حساس خواند و اظهار کرد که به نظر می‌رسد، فرش‌های ایران به...